Veřejné obchodní podmínky

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název: KUPROG CZ s.r.o.
Sídlo: Vejvanovského 1616/8, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 28492455
Tel.: +420 777 263 542
E-mail.: info@kuprog.cz

Kontaktní adresa:
Mgr. Barbora Krankusová
Nad Sokolovnou 203
289 14 Poříčany, okr. Kolín

Provozovna: Nad Sokolovnou 203, 289 14 Poříčany, okr. Kolín

Webové stránky: https://www.kuprog.cz

Podrobnější kontaktní údaje naleznete v kategorii "Kontakty".

2. INFORMACE


Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající má právo měnit popisné specifikace a ceny bez výslovného upozornění. Změna ceny se nevztahuje na již uskutečněné objednávky. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Obrázky mají pouze informativní charakter. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka uskutečněná prostřednictvím našeho e-shopu, objednávka zaslaná na e-mail, objednávka uskutečněná po telefonické nebo osobní dohodě.

Zboží se stává majetkem kupujícího až po uhrazení celkové částky. Odesláním objednávky dáváte závazný souhlas s objednáním a zasláním zboží.

DODÁNÍ


Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odesílá prodávající kupujícímu ihned spolu se zásilkou nebo nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

CENA A ZPŮSOB DORUČENÍ


K ceně zboží připočítáváme dopravné dle aktuální nabídky dopravy. Zboží zasíláme na dobírku. Při objednávce nad 3.000 Kč s DPH se poštovné neúčtuje. Neplatí pro zasílání na Slovensko.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Kupující může odstoupit od smlouvy do 40 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 40 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Navrácení peněz se provádí pouze bankovním převodem.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 40 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Pokud kupující vrací zpět pouze část objednávky, pak kupující nemá nárok na vrácení částky nákladů za dopravu k němu. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE


Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

7. ŘEŠENÍ SPORŮ


Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. OSTATNÍ


Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

ZBOŽÍ V AKCI


Prodej zboží v akci platí vždy jen do vyprodání skladových zásob a je časově omezen.

PRODEJ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ


Prodej alkoholických nápojů je povolen pouze osobám starším 18 let, což v případě nákupu potvrzujete.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2020.